Spotlight on Senior Athletes

Story by Sidney Lira and Karen Leyva